Δημόσιο

  • Πρόσληψη 2 δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για 5 χρόνια – 19/01/2024

    Πλήρωση δύο (02) θέσεων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα διαρκέσει όσο η θητεία του Περιφερειάρχη. Με την λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη λύεται και η σύμβαση αυτοδικαίως και αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που…

  • Δύο θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς – 10/2/22

    Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2022, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Ο αριθμός των θέσεων εποχικού προσωπικού αφορούν: μία (1) θέση…

  • Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Φλώρινας – 10/2/22

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 09/01/2022 & ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ανακοίνωσης με Α.Π. 1844/02-02-2022 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου…