Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Φλώρινας – 10/2/22

Κατηγορία Εργασίας: Δημόσιο
Είδος Απασχόλησης: Full Time
Περιοχή Εργασίας: Φλώρινα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 09/01/2022 & ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ανακοίνωσης με Α.Π. 1844/02-02-2022 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 09/01/2022.

O ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) ορίζεται ότι:

«1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28/Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/΄15-01-2021), με θέμα «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις», ορίζονται τα εξής: «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνον: α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας. 2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.[…]».

5.Με την 197/11-01-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α.Δ.Α.:627Ξ46ΝΠΙΘ-6Μ5) ο Δήμος Φλώρινας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας συνεπεία του ισχυρού σεισμού της 09/01/2022.

6.Το γεγονός ότι στο Δήμο Φλώρινας το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών αυτού που προέκυψαν από το σεισμό στις 09/01/2022.

7.Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού.

8.Την υπ΄αριθμ. 25/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας με θέμα την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών στο Δήμο Φλώρινας λόγω σεισμού.

10.Τις υφιστάμενες στην παρούσα χρονική περίοδο, απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που προήλθαν από τον σεισμό στις 09/01/2022.

11.Την ανακοίνωση του Δήμου Φλώρινας με αριθμ. πρωτ.1844/02-02-2022.

12. Με την παρούσα ανακοίνωση ανακαλούμε την με αριθμ. πρωτ. 1844/02-02-2022 ανακοίνωση και προκηρύσσουμε εκ νέου ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 09/01/2022. ανακοινώνει Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού όπως φαίνεται αναλυτικά στην παρακάτω συνημμένη ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Φλώρινας Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Για λήψη της σχετικής αίτησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx