Πρόσληψη λογοθεραπευτή στο κέντρο ημέρας “Αμάλθεια”

Κατηγορία Εργασίας: Ιατρικά Υγεία
Είδος Απασχόλησης: Full Time
Περιοχή Εργασίας: Τρίπολη

Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ‘Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού’.

Η Α.μ.Κ.Ε. “ΑΜΑΛΘΕΙΑ”, αστικό μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” (Εγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει από μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του/της Λογοθεραπευτή/τριας και μία (1) θέση Επισκέπτριας Υγείας.

Το Δ.Σ. του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πλήρους απασχόλησης, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
Να διαθέτει εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Να διαθέτει δυνατόν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως την αίτηση τους σε κλειστούς φακέλους αναγράφοντας: ΠΡΟΣ Αμ.κ.ε. “ΑΜΑΛΘΕΙΑ”.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα
γραφεία της “ΑΜΑΛΘΕΙΑ” τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, από 10.00π.μ. – 12.30μμ

ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο Φάκελος πρέπει να περιέχει:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης.
  4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  5. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
  6. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα από την 1/9/21 έως τις 8/9/21.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

  1. Το βιογραφικό σημείο του/της Υποψηφίου
  2. Η εμπειρία του/της στον χώρο της ψυχικής υγείας – πρόνοιας.
  3. Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή
  4. Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την “ΑΜΑΛΘΕΙΑ“.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx