Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δ. Γορτυνίας - Ποιές οι αρμοδιότητες τους;

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δ. Γορτυνίας – Ποιές οι αρμοδιότητες τους;

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (αρμοδιότητες Δημάρχου) του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του
  Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση
  του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Γορτυνίας.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Γορτυνίας έχει οκτώ (08) Δημοτικές Ενότητες.
 5. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν οκτώ (08) Αντιδήμαρχοι.
 6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών με αριθμό 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) με
  θέμα Ορισμός Αντιδημάρχων.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4628 τ. Β/21.10.2020.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Α. Ορίζει τον Απόστολο Αποστολόπουλο του Παναγή, Δημοτικό Σύμβουλο, να αναπληρώνει τον
  Δήμαρχο και ως υπεύθυνο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής ήτοι:
   Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει η κωλύεται υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.
   Συντονίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχοντας:
  Υπευθυνότητα και Εποπτεία:
   Του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
   Της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
   Της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης.
   Της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με
  χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
   Της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.
   Του συντονισμού του Δημοτικού έργου με τελική λογοδοσία στο Δήμαρχο.
  Β. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από
  09.01.2022 μέχρι 08.01.2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς
  συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως:
 8. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜΑΚΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου
  Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
  Καθ΄ ύλην:
  α) Θέματα συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών, των
  πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
  β) Θέματα εκτέλεσης εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών καθώς και τοποθέτησης προστατευτικών
  μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
  β) Θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.
  Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΒΥΤΙΝΑΣ:
  α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
  β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
  συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
  γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
  λειτουργίας.
  δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
  εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
  πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
  ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα
  Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου.
 9. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΖΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας,
  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
  Καθ΄ ύλην:
  α) Καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
  β) Θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Νεκτάριος Μπαρούτσας του Παναγιώτη.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας,
  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
  Καθ΄ ύλην:
  α) Την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κτηματολογίου.
  β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης.
  γ) Την ευθύνη και την παρακολούθηση της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων,
  των μηχανημάτων έργου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
  δ) Την διαχείριση υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΗΡΑΙΑΣ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΗΛΙΑ ΡΕΠΠΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον
  οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
  Καθ΄ ύλην:
  α) Θέματα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού.
  β) Θέματα Άρδευσης.
  Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ:
  α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
  β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
  συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
  γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
  λειτουργίας.
  δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
  εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
  πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
  ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
  Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη.
 2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου
  Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
  Καθ΄ ύλην:
  α) Θέματα Αγροτικής οδοποιίας.
  β) Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής Ανάπτυξης – κτηνοτροφίας).
  Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ:
  α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
  β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
  συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
  γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
  λειτουργίας.
  δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων,
  που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων
  της οικονομικής υπηρεσίας.
  ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ηλίας
  Ρέππας του Δημητρίου.
 3. Την Δημοτική Σύμβουλο κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΤΣΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου
  Γορτυνίας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
  Καθ΄ ύλην:
  α) Τα θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης.
  β) Τον συντονισμό Δράσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  γ) Την συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
  δ) Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
  ε) Την προώθηση και προβολή του αθλητισμού με την διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, ημερίδων κλπ.
  στ) Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς αθλητισμού και νέας γενιάς, συμπληρωματικά
  με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.
  Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ:
  α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
  β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
  συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
  γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
  λειτουργίας.
  δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
  εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
  πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
  ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
  Σταύρος Δημάκος του Κωνσταντίνου.
 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου
  Γορτυνίας, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
  Καθ΄ ύλην:
  α) Θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
  β) Θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ.
  γ) Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
  δ) Εποπτεία γραφείου προμηθειών.
  ε) Θέματα τμήματος Εσόδων.
  στ)Θέματα ανάπτυξης και προώθησης εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και των
  πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών.
  Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ:
  α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
  β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
  συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
  γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
  λειτουργίας.
  δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
  εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
  πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
  ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
  Δημήτριος Καζάς του Χρήστου.
 5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΘΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου
  Γορτυνίας, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
  Καθ΄ ύλην:
  α) Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.
  β) Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών
  δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών).
  γ) Την εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
  δ) Τον συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα.
  Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΟΠΑΙΩΝ:
  α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
  β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, σε
  συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
  γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
  λειτουργίας.
  δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
  εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
  πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
  ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
  Χρήστος Κατής του Γεωργίου.
   Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι δύνανται να τελούν πολιτικούς γάμους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ.
  391/1982.
   Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου
  του Δημοτικού Συμβουλίου.
   Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά
  αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
   Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία
  εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας και
  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *